Για να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, η νέα και ενισχυμένη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 θα καθοδηγήσει τη δράση των κρατών μελών καθώς και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των προηγούμενων δέκα ετών και προσφέροντας λύσεις στις μελλοντικές προκλήσεις. Η νέα στρατηγική θα συμβάλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικού πυλώνα.

Η στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Αποσκοπεί στην πρόοδο σε όλους τους τομείς της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρίες στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό τους:

  1. απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους,

  2. έχουν ίσες ευκαιρίες,

  3. έχουν ίση πρόσβαση για να συμμετάσχουν στην κοινωνία και την οικονομία,

  4. είναι σε θέση να αποφασίσουν πού, πώς και με ποιον ζουν,

  5. μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ ανεξάρτητα από τις ανάγκες στήριξής τους,

  6. δεν υφίστανται πλέον διακρίσεις.